Als ondernemer wilt u uw bedrijfsvoering op orde hebben. Onze deskundige en ambitieuze
professionals staan voor u klaar en biedt u een breed en geïntegreerd mkb-dienstenpakket op het
gebied van accountancy, belastingadvies, administratie, en financiële advisering

Accountancy opdrachten
Een accountant van TMKSolutions voert de controle van uw jaarrekening uit. Dit kan zijn vanwege
wettelijke verplichting of op vrijwillige basis. Wij helpen u graag om te bepalen welke
jaarrekeningcontrole en verklaring voor u relevant is.

Voorbeelden van de dienstverlening op gebied van accountancy, assurance en aan assurance
verwante opdrachten:
 Accountantscontrole en het verstrekken van een controleverklaring bij de jaarrekening;
Iedereen die belang bij uw onderneming heeft, denk aan aandeelhouders, kredietinstellingen
en eventuele andere financiers, wil graag een betrouwbare jaarrekening zien. Tijdens de
accountantscontrole toetsen onze accountants of uw jaarrekening voldoet aan alle van
toepassing zijnde regelgeving. De controleverklaring die daarop volgt, biedt u en uw
stakeholders zekerheid over de financiële cijfers. Daarnaast signaleren wij op basis van de
strategie en doelstellingen van uw onderneming de risico’s die wij tijdens de
accountantscontrole hebben geconstateerd. Deze risico’s en de gevolgen hiervan en onze
aanbevelingen voor het beheersen van de risico’s leggen we vast in een accountantsverslag/
management letter.
Op dit moment zijn we in afwachting op een AFM-vergunning voor het verrichten van
wettelijke controles.
Mocht u geïnteresseerd zijn in deze diensten dan gaan we met u vrijblijvend het gesprek aan
om vanuit ons netwerk tot een passende oplossing te komen.
 Beoordelen van de jaarrekening; Is uw onderneming niet wettelijk verplicht tot controle, maar
wilt u toch zekerheid verkrijgen over de getrouwheid van de cijfers? Dan zal de accountant
werkzaamheden verrichten die hem in staat stellen om, met een beperkte mate van
zekerheid, een oordeel omtrent de getrouwheid van de jaarrekening te geven. Naast de
jaarrekening kunnen ook andere overzichten met historische financiële informatie, zoals een
ontvangsten- uitgavenoverzicht, de basis vormen om een beoordelingsverklaring op te stellen.
 Controle van een subsidieverantwoording of subsidieafrekening: Ondernemingen kunnen voor
verschillende doeleinden subsidies aanvragen en verkrijgen van overheidsinstellingen. Het
kan voorkomen dat een subsidie alleen verstrekt wordt onder bepaalde voorwaarden. Bij het
opstellen van een subsidieverklaring beoordelen onze assurance accountants of de
subsidiegelden rechtmatig zijn aangewend.
 Transactiegerelateerde adviesdiensten zoals bedrijfswaardering en waardebepaling;
 Samenstellen van de jaarrekening, samenstellingsopdracht;

 Samenstellen van de jaarrekening voor not-for-profit organisaties conform richtlijn 640
(organisaties zonder winststreven) en 650 (fondsenwervende instellingen) van de Raad voor
de Jaarverslaggeving;
 Opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden;
 Verklaring verzekerd belang voor bedrijfsschade verzekeringen;
 Verslag van feitelijke bevindingen over de naleving van overeenkomsten.